مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ CSR

مسئولیت اجتماعی یک مفهوم مدیریتی است که بر تلفیق نگرانی‌های اجتماعی و نگرانی‌های زیست محیطی در عملیات تجاری یک شرکت تمرکز دارد. مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) نوعی از خود تنظیمی کسب و کار…

0 دیدگاه

صدای صنعت زنجیره سرد؛ GCCA

GCCA به عنوان صدای صنعت زنجیره سرد عمل می‌کند؛ این سازمان یک پلتفرم برای  ارتباطات، شبکه و آموزش هر حلقه از زنجیره سرد است. اتحاد زنجیره سرد جهانی (GCCA) متعهد به ساخت و…

0 دیدگاه

ترندهای نوآورانه در حوزه لجستیک!

شش روند فناورانه لجستیکی که باید در سال 2022 به آنها توجه کرد! راه حل های تکنولوژیکی پیشرفته روی تمام صنایع مخصوصا صنعت لجستیک تاثیرگذاشته است؛ مصرف کنندگان امروزه از نظر فناوری کاملا…

0 دیدگاه

شتابان؛ هوشمند در حمل و نقل

فضای لجسیتک و زنجیره تامین را می‌توان یکی از زمینه های ووکا (جهان پیچیده، مبهم، نوسانی، نامطمئن) فعالیت در دنیای کسب و کار ها دانست! ممکن است از نظر ناظر خارجی فضای سکون…

0 دیدگاه

بررسی معضل ناوگان‌های یخچالدار

بررسی معضل ناوگان‌های یخچالدار طی کردن مسیر برای رانندگان کامیون‌های یخچالدار، از مبدا تا تحویل محصول کار آسانی نیست. گذران مسیر در تنهایی و در جاده، همراه نگرانی برای تحویل درست محصولات، می‌تواند…

0 دیدگاه