در مسیر توسعه | توسعه منابع انسانی

امروزه یکی از مهم‌ترین دارایی‌های ارزشمند سازمان‌ها، منابع انسانی کارآمد است؛ ارزشمندترین دارایی هر شرکتی، احساس رضایت سازمانی پرسنل است؛ منابع انسانی متخصص، سبب خلق ارزش در بازار و تضمین بقای سازمان در…

0 دیدگاه

راهی روایت راه و راننده

راننده قلب صنعت حمل و نقل راننده مهمترین نیروی انسانی در شرکت های حمل و نقل و لجستیک است و شغل رانندگی با مسئولیت، سختکوشی و کار سنگین پیوند خورده است. مجموعه شتابان…

0 دیدگاه