انتخاب لجستیک مناسب؛ مزایا و منابع هر روش!

در یادداشت قبلی، چک لیست انتخاب لجستیک مناسب را بررسی کردیم؛ می‌توانید این یادداشت را از اینجا مطالعه کنید:https://shetabanlogistics.com/types-of-transportation-in-logistics/ در این یادداشت به بررسی و مقایسه روش‌های حمل می‌پردازیم؛ با ما در جهت…

0 دیدگاه

شعبه بوشهر شتابان شمال

از دیرباز حاشیه خلیج فارس یکی از مهمترین نقاط جهان از لحاظ اقتصادی و لجستیکی بوده است؛ در این میان استان بوشهر یکی از شهرهای مرزی این کرانه از موقعیتی خاص برخوردار است.…

0 دیدگاه